HỘI CHỨNG BẠI LIỆT, SỐT SỮA CỨNG CƠ XẢY RA TRÊN BÒ